Print Friendly, PDF & Email
می بینم آنچه ما در دل داریم و آرزو می کنیم و می خواهیم و آرزو می کردیم الحمدالله در دل شما جوان ها رویش پیدا کرده است.

رهبر انقلاب وقتی آرزوی رهبر انقلاب محقق می شود

 می بینم آنچه ما در دل داریم و آرزو می کنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوان ها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است…

 

اینکه من این همه اصرار می کنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دایٔماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی می کند بعد راه را باز می کند و نیروی بعدی از وسط او عبور می کند و میرود موقعیت را تصرف میکند … در جنگ نظامی اینجوری است.

 

جنگ فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافت های خیلی بیشتر، با پیچیدگی های خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندی های خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.

 

الحمدلله شما جوانها راه افتادید آمدید و کار را شروع کردید.

 

بالاخره ما هم همین حرفها را با شما داریم.

۹۵/۸/۱۹؛ خط‌حزب‌ا…

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :