نگاهی به متن وصیتنامه امام خمینی (ره)

نگاهی به متن وصیتنامه امام خمینی (ره)

وصیتنامۀ سیاسى - الهى      توضیحى بر چگونگى سیر نگارش وصیتنامۀ امام خمینى:      امام خمینى نگارش وصیتنامۀ سیاسى الهى خویش را ـ که در حقیقت پیام جاوید ایشان و خلاصۀ همه وصایا و پیامهاى زندگى پربرکتشان مى‏باشد ـ در...