بايسته‌هاي معرفي نهضت اباعبدالله‌(ع) به جامعه جهاني

بايسته‌هاي معرفي نهضت اباعبدالله‌(ع) به جامعه جهاني

بايسته‌هاي معرفي نهضت اباعبدالله‌(ع) به جامعه جهاني زماني اخلاق و ارزش‌ها و اصول و قواعد حاكم بر انسانها مي‌تواند پايدار باشد كه ريشه در دين حق الهي داشته باشد و اين أبا عبدالله(ع) است كه آمده ديني را ارائه كند كه همه...